Prawa dziecka

Dnia 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka. Z chwilą ratyfikowania jej przez dwudzieste państwo, weszła ona w życie 2 września 1990 r. W Polsce zaczęła obowiązywać od 7 lipca 1991 r.
Konwencja jest jedynym i uniwersalnym dokumentem, ustanawiającym status dziecka oparty na następujących założeniach:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem- ze względu na niedojrzałość fizyczną oraz psychiczną wymaga opieki i ochrony prawnej,
 • dziecko wymaga poszanowanie jego tożsamości, prywatności i godności,
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
 • państwo ma wspierać rodzinę a nie ją wyręczać.

Konwencja Praw Dziecka ustanawia normy postępowania wobec dzieci, zawiera więc pełny katalog praw dziecka:

Prawa i wolności osobiste:

 • prawo do życia i rozwoju- dorośli mają obowiązek zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków do życia i rozwoju,
 • prawo do identyczności- znaczy to tyle, iż dorośli powinni dziecko szanować, dawać mu wolność. Dziecko ma też prawo do godności i nietykalności osobistej,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • każde dziecko może swobodnie wyrażać swoje myśli, wyznawać dowolną religię i postępować zgodnie ze swoim sumieniem,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,to oznacza, że przedstawiciele organów administracyjno- sądowych mają obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach, które go dotyczą,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa- nikt nie ma prawa znęcać się nad dzieckiem fizycznie i psychicznie a także go poniżać,

Prawa socjalne:

 • prawo do ochrony zdrowia-dorośli mają obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego- dorośli w tym personel przedszkola mają obowiązek organizować zajęcia tak, aby w ich trakcie znalazł się czas wolny związany z decyzjami dziecka jak go wykorzystać. Istotne jest także aby przedszkolak mógł wypocząć.

Prawa kulturalne:

 • prawo do korzystania z dóbr kultury- dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury, która jest nieodłącznym aspektem rozwoju,
 • prawo do informacji- dziecko ma prawo do poznawania i korzystania z nich, a zadaniem dorosłego w tym przypadku jest selekcja informacji dostosowana do wieku i możliwości intelektualnych dziecka,
 • prawo do znajomości swoich praw- dorośli nie mają prawa zatajać przed dzieckiem informacji dotyczących ich praw. Dzieci powinny mieć ich świadomość i umieć z nich korzystać.

W procesie tworzenia systemu ochrony praw dziecka kierowano się różnymi zasadami i prawami, również tymi, które są istotne w funkcjonowaniu placówek przedszkolnych zajmujących się opieką i wychowaniem dziecka. Są to:

 • Zasada dobra dziecka- według niej wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka.
 • Zasada równości- oznaczająca, że wszystkie dzieci, niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości, mają być traktowane w sposób równy wobec prawa. 

Komitet Ochrony Praw Dziecka- Zarząd Krajowy
ul. Flory 7, 00-586 Warszawa
tel.(22) 848 24 24, (22) 626 94 21, fax (22) 848 07 20
www.kopd.pl, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Centrum Interwencyjne
ul. Hoża 27 A, 00-521 Warszawa
tel. (22) 626 94 19
fax (22) 745 71 80
www.kopd.pl, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,
 
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze
ul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Góra
tel./fax (68) 324 49 00
www.kopd.pl,
e-mail:
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Ogólnopolskie Forum na Rzecz Praw Dziecka
ul. Brodzińskiego 8, 30-506 Kraków
tel./fax (12) 642 12 30
www.fpd.free.ngo.pl
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa"
ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzów
tel./fax (48) 241 84 56
www.wyspa.chorzow-online.pl
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej
tel. (68) 325 08 63 - czynny całą dobę